Hlavní strana >> reklamační řád
 

Reklamační řád

 Reklamační Protokol ke stažení zde

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti STUDNA s.r.o. platný od 1.1.2014 na elektrické a ruční nářadí těchto značek
Knipex,Fischer,Norbar,ingersoll Rand,BeA,Diager,Slugger,Jel, ,Krinner,Wiha
záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele záruka na aku články v délce 6 měsíců
Topcon
záruka na stroje v délce 60 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje v délce 60 měsíců v případě podnikatele záruka na aku články v délce 6 měsíců
příslušenství Topcon
záruka na příslušenství v délce 6 měsíců v případě spotřebitele, záruka na příslušenství v délce 6 měsíců v případě podnikatele
2 LSTOOLS
záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele záruka na aku články v délce 6 měsíců
Heron, Klingspor, Evoline, ,GTM,Sandrigarden,Homelite, Elpumps,Wiha,Honiton ,MTD,CubCadet,Riwall, Michelin,Ryobi
záruka na stroje v délce 24 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele záruka na aku články v délce 6 měsíců
Scheppach, Woodster
záruka na stroje v délce 24 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje v délce 24 měsíců v případě podnikatele
po dodržení záručních pravidel, viz záruční list a to, že klient navštíví, nebo pošle daný produkt na vlastní náklady do autorizovaného servisu výrobek výše uvedené značky, může dosáhnout až 48 měsíců záruky. Podmíněno pravidelným servisem.

Corona,Komelon,Stavtool,Irwin,Firebird,Assist,Horizont,
Montolit,Kubala,Tesla,Terrax,Ruko
záruka na stroje a nástroje v délce 24 měsíců v případě spotřebitele, záruka na stroje a nástroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele 
 
 
1.      
Na v
ýrobky značky Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Makita je poskytnuta záruka v  následujícím rozsahu:

BOSCH:
záruka na stroje v délce 24 měsíců v případě spotřebitele, v případě registrace 36 měsíců záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele, v případě registrace 36 měsíců záruka na aku články v délce 12 měsíců, na aku články Li-lon 24 měsíců
HITACHI:
záruka na stroje v délce 24 měsíců
-    záruka na aku články v délce 6 měsíců, na aku články 4,0 a 5,OAh Li-ion v délce 36 měsíců
AEG, MILWAUKEE:
-    záruka na stroje v délce 24 měsíců v případě spotřebitele, v případě registrace 36 měsíců
záruka na stroje v délce 12 měsíců v případě podnikatele, v případě registrace 36 měsíců
záruka na aku články v délce 12 měsíců
MAKITA:
záruka na stroje v délce 24 měsíců záruka na aku články v délce 6 měsíců
Spotřebitelem je každý člověk,který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu nebo s námi jinak jedná. 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastníúčet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činnostíči při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.   Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v
době koupi výrobku zjevné, či které nebyly kupujícímu známé.
 
3.   Záruka se nevztahuje na:
opotřebení výrobku běžným užíváním nebo zničením výrobku jeho přetěžováním neodbornou manipulací s výrobkem a zanedbanou péčí o výrobek zásahem cizí osoby do stroje používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství používáním stroje pro jinéúčely, než pro které je určen nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití stroje pokles kapacity baterií
4.   Objeví-li se na výrobku vada, na niž se záruka vztahuje, je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
5.   Kupující může reklamaci uplatnit přímo ve společnosti STUDNA s.r.o., u něhož si
předmětný výrobek zakoupil.
6.   Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do ČR dovezla nebo distribuuje firma STUDNA s.r.o., a které
kupující zakoupil u prodejce této společnosti nebo přímo ve společnosti STUDNA s.r.o.. Na výrobky neuvedené v předchozí větě společnost STUDNA s.r.o. záruku neposkytuje. Kupující může reklamaci uplatnit
pouze u prod
ávajícího, u něhož příslušný výrobek zakoupil.
7.   Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit:
        vadný výrobek označený výrobním číslem
        doklad o koupi výrobku, z něhož je patrné datum koupě výrobku
        vyplněný a potvrzený záruční list prodejcem, který výrobek prodal  nebo doklad o nákupu s vypsaným výrobním číslem stroje (dle podmínek jednotlivých značek)
8.      Výrobníčíslo uvedené v záručním listu nebo na pokladním dokladu musí souhlasit s výrobním
číslem vyznačeným přímo na výrobku. Nebude-li číslo vyznačené přímo na výrobku v době
uplatnění reklamace čitelnéči bude-li chybět, reklamace bude zamítnuta.
9.      Společnost STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení
reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 
10.         Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující uplatňuje, je třeba společnosti STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace,nejpozději před předáním reklamovaného předmětu společnosti STUDNA s.r.o, u něhož je reklamace uplatněna.
11.         Je-li reklamace uplatněna přímo ve společnosti STUDNA s.r.o., společnost STUDNA s.r.o. po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku
-uzná reklamaci jako oprávněnou a bez zbytečného prodlení ji vyřídí
-odmítne reklamaci jako neoprávněnou a do 7 pracovních dnů reklamovaný předmět
kupujícímu vrátí
-přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace budto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví STUDNA s.r.o. písemný doklad. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího STUDNA s.r.o. výhradné elektronickou poštou na kupujícím uvedený email.
12.         V případě, že výrobek má vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady.
13.         V případě, že výrobek má vadu, kterou nelze odstranit, a která bránířádnému užívání jako výrobku bezvadného, a nebo jedná-li se o vady sice odstranitelné, pro jejichž opakovaný výskyt nebo větší počet však kupující nemůže výrobek řádně užívat, má kupující právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy.
14.         O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí společnost STUDNA s.r.o.,
kupujícího elektronickou poštou.
15.         Reklamovaný výrobek vydá STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí výrobku k reklamaci.
16.         Kupující je povinen si reklamovaný výrobek vyzvednout do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany společnosti STUDNA s.r.o. u něhož byla reklamace uplatněna, dle
bodu 14. Po uplynutí této lhůty je STUDNA s.r.o. u něhož je reklamace uplatněna, oprávněna požadovat poplatek za uskladnění výrobku. V případě, že si kupující výrobek nevyzvedne ve lhůtěšesti (6) měsíců od doby,kdy byl povinen si výrobek vyzvednout, je STUDNA s.r.o. oprávněna výrobek prodat a z výtěžku uhradit náklady, které jim vznikly s uskladněním a prodejem výrobku.
 
17.         Doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme,nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá. STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, vystaví kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, o výsledku reklamačního řízení a o délce jeho trvání.
18.         V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně výrobku za nový, běží záruční doba
uvedená v záručním listě pro nový výrobek znovu od jeho převzetí.
19.         V případě pozáruční opravy se na opravovanéčásti výrobku poskytuje záruka v délce 3 měsíců.
20.   V případě neoprávněné reklamace má STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídajícíúčelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.
21.   Je-li reklamace uplatněna u prodejce, u něhož předmětný výrobek kupující zakoupil, prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku přijme
reklamovaný předmět k odbornému posouzení společností STUDNA s.r.o., na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodejce, u něhož je reklamace uplatněna,písemný doklad. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího STUDNA s.r.o., u něhož je reklamace uplatněna, elektronickou poštou.
Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozpora s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Poškození zboží vlivem častého používání
Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopem.
 
Doručení reklamovaného zboží
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a nebo nebude odesíláno do autorizovaného servisního střediska, ale do naší firmy, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Zkuste prosím využít naši malou nápovědu jak správně zabalit balík. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost zasilatel v tomto případě tedy kupující. Doporučujeme tedy zboží vždy posílat k tomu určenou službou a pojištěné.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodejce má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci.

Tento reklamačnířád je platný od 1.1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v provozovně společnosti STUDNA s.r.o.

SERVISN
Í

PODMÍNKY
Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Makita
Bez splnění následujících podmínek nelze zajistit záruční servis. Současně nelze zajistit záruční servis u strojů, které nemajíštítek s čitelným výrobním číslem.
Reklamačnířád a Reklamační protokol je umístěn v sekci ke stažení a je možno si jej vytisknout na www.studnasro.cz
ZÁRUČNÍ SERVIS:
1. Stroj musí být zaslán do servisu kompletní, např.:
u pil vč. řetězu, lišty a kotouče
u bateriových strojů vč. nabíječky a baterií
u kladiv vč. upínacích hlavic
u tlakových myček vč. hadic, pistole a trysky apod.
 
2. Ke stroji musí být přiložen řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad s výrobním číslem stroje (podle podmínek jednotlivých značek) a stroj musí být opatřen originálním štítkem s výrobním číslem.
3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady.

4. Do pěti pracovních dnů od doručení do servisu bude určeno, je-li reklamace uznána jako oprávněnáči nikoliv.
5.      V případě, že reklamace není uznána, je zákazník seznámen s cenou opravy a dále bude postupováno podle podmínek pozáručního servisu.
6. Záruční oprava je zapsána do záručního listu a záruční doba je prodloužena o dobu trvání záruční opravy.
7. Stroj musí být vyčištěn, v případě znečištěného stroje může být účtováno čištění.
POZÁRUČNÍ SERVIS:
1. Stroj musí být zaslán do servisu kompletní, např.:
u pil vč. řetězu, lišty a kotouče
u bateriových strojů vč. nabíječky a baterií
u kladiv vč. upínacích hlavic
u tlakových myček vč. hadic, pistole a trysky
apod.
 
2.    Ke stroji musí být přiložen vyplnění reklamační protokol s popisem závady.
3.    Bude-li cena opravy do 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, oprava bude provedena bez předchozího upozornění automaticky. Přesáhne-li cena opravy 30% z aktuální ceníkové ceny nového stroje, zákazník ji musí písemně odsouhlasit, pokud není v servisním protokolu uvedena jiná konkrétníčástka.
4.    V případě, že oprava není realizována (např.: na přání zákazníka, nedostupnost náhradních dílů u starých či neznačkových strojů), zákazník zaplatí za servisní práce spojené se zjištěním poškození stroje a manipulační poplatek ve výši:
- u strojů s aktuální ceníkovou cenou:
do 10.000,- Kč bez DPH = 200,- Kč. bez DPH nad 10.000,-Kč bez DPH = 400,- Kč. bez DPH
5.       K opravenému stroji nebudou vráceny měněné díly, pokud si je zákazník nevyžádá předem v servisním protokolu
6.       Nevyzvedne-li si zákazník do 30 dnů od upozorněn? opravu, bude účtováno skladné 20,-Kč bez DPH/den. 

Veškeré opravy uvedených značek provádí servisní oddělení pro firmu STUDNA s.r.o.. U záručních oprav lze využít pro úsporu času následující postup u jednotlivých značek.


BOSCH

U reklamovan
ého stroje musí být doložen doklad o nákupu, na kterém je vypsáno výrobníčíslo stroje. Současně vyplní kupující protokol s popisem závady a uvede na sebe spojení (telefon, email). Pokud je stroj registrován na prodlouženou záruku, musí být kopie registrace zaslána společně se strojem. V případě záruční opravy si prodejce vyplní Formulář objednávky přepravy (zdarma), který najde na www.bosch-professionai.com a odešle přímo do servisu Bosch. Bosch pošle přepravní službu a zdarma stroj vyzvedne a po opravě doručí. V případě neuznané záruky řeší servis Bosch závadu přímo s prodejcem STUDNA s.r.o.


HITACHI
U reklamovan
ého stroje musí být doložen doklad o nákupu a řádně vyplněný a orazítkovaný záruční list Hitachi. Současně vyplní kupující závady a uvede na sebe spojení (telefon, email). V případě záruční opravy kupující zavolá do společnosti STUDNA s.r.o., Tel: 608300160 a nahlásí záruční opravu a svoji adresu a nebo veškeré informace pošle na email studnasro@seznam.cz:. Hitachi pošle přepravní službu a zdarma stroj vyzvedne a po opravě doručí. V případě neuznané záruky řeší Hitachi závadu přímo s prodejcem STUDNA s.r.o..

U reklamovaného stroje musí být doložen doklad o prodeji zákazníkovi a řádně vyplněný a orazítkovaný záruční list. Současně vyplní kupující protokol s popisem závady a uvede na sebe spojení (telefon, e-mail). V případě záruční opravy oznámí vše neprodleně na prodejní oddělení firmy STUDNA
s.r.o.. Tel: 608300160 a nebo veškeré informace pošle na email studnasro@seznam.cz, které následně zajistí vyzvednutí stroje. Po opravě bude stroj zdarma zaslán majiteli zpět na uvedenou adresu. V případě neuznané záruky bude prodejce neprodleně informován na jím uvedený e-mail. Veškeré informace jsou podávány výhradně e-mailem, nikoliv telefonicky.
Stroje Makita zakoupené od roku 2014
U strojů Makita zakoupených v roce 2014 a později musí být doložen doklad o prodeji, na kterém je vypsáno výrobníčíslo stroje (v případě aku nářadí i označení a výrobníčíslo aku článků). Současně vyplní zákazník protokol s popisem závady a uvede na sebe spojení (email).
 

 

 

 
  © 2020 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz